KONTAKTY

bf - trade Košice, s.r.o.
Textilná 8 / E
040 12 Košice - Nad Jazerom
tel: 00421 915 89 89 81
info(a)kupelnet.net

TOVAR V AKCII

naša cena 30,20 EUR
skladom
naša cena 18,20 EUR
skladom
naša cena 93,60 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 • 1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu https://www.kupelnet.net. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke https://www.kupelnet.net a príslušnými právnymi predpismi.

 • 1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o., so sídlom: Textilná 8, Košice 040 12, IČO: 47 228 172, DIČ 2023809458; IČ DPH SK2023809458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32788/V, e-mail: info@kupelnet.net, telefonický kontakt: +421 915 89 89 81 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „bf - trade Košice, s.r.o.“ alebo „spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o.“).

 • 1.3 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95.

Článok 2

Postup pri objednávaní

 • 2.1 Zákazník si môže cez e-shop https://www.kupelnet.net objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "kúpiť".

 • 2.2 Po stlačení tlačidla "kúpiť" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na https://www.kupelnet.net, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ a takýto obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o., registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v bf - trade Košice, s.r.o. hlásiť na https://www.kupelnet.net. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na https://www.kupelnet.net pod menom príslušného zákazníka.

 • 2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj vynášku tovaru (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme bf - trade Košice, s.r.o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke https://www.kupelnet.net, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

 • 2.4 E-shop https://www.kupelnet.net umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

 • 2.5 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke https://www.kupelnet.net. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 20.02.2018.

Článok 3

Platobné podmienky

 • 3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

V prípade objednávky s úhradou vopred sú možnosti úhrady:

  1. Platobné brány vybraných bánk.

  2. Manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Tatrabanke na bankový účet uvedený v objednávke.

  3. Forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

  4. V prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • 4.1 Spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch, čo znamená že tovar nie je označený „skladom“ ( pri nápise skladom je červený krížik ) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré bf - trade Košice, s.r.o. nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

 • 4.2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o., na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje najneskôr do 14 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa bf - trade Košice, s.r.o. a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný najneskôr do piatich pracovných dní u tovaru označeného „na sklade“ ( pri nápise skladom je zelená značka ), resp. tovar označený na https://www.kupelnet.net textom „na objednávku“, do 30 dní odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

 • 4.3 Spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Cena dopravy je súčasťou objednávkového formulára a je závislá od rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru.

 • 4.4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na odbernom mieste spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o., bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru a vo vopred dohodnutom čase. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu.

Článok 5

Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na https://www.kupelnet.net nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Storno objednávky zo strany bf - trade Košice, s.r.o.

Spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez https://www.kupelnet.net zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

 • 6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 • 6.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@kupelnet.net alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o., alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou bf - trade Košice, s.r.o., a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 • 6.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu a zároveň je preukázať svoju totožnosť.

 • 6.4 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 • 6.5 Spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 • 6.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií

 • 7.1 Zákazníkovi doporučujeme skontrolovať nepoškodenosť a úplnosť dodávky tovaru ihneď pri alebo po prevzatí. Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade vždy doporučujeme spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať.

 • 7.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov bf - trade Košice, s.r.o. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť u spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o., alebo v niektorom z autorizovaných servisov podľa záručného listu výrobku. Pri uplatnení práva na reklamáciu doručí zákazník reklamovaný tovar do sídla spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o., vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) doručí zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu do sídla spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. Zákazník a spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju spoločnosti bf - trade Košice, s.r.o. navrhnúť e-mailom na adrese info@kupelnet.net alebo telefonicky na 00421 915 89 89 81.

 • 7.3 Spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 • 7.4 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 • 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 • 8.2 Zákazník, ktorý je dotknutou osobou (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom, a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telekomunikačnými prostriedkami alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizácia obchodu a vymáhanie prípadných pohľadávok z neho, vybavovanie reklamácií, registrácia na internetovom obchode https://www.kupelnet.net.

 • 8.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vystavenia vernostnej karty a na účel informovania o aktuálnych novinkách a ponukách bf - trade Košice, s.r.o. na základe ich žiadosti. Dotknutá osoba prejaví svoju žiadosť, resp. súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu https://www.kupelnet.net alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Zákazník môže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na tento účel a na účel informovania o aktuálnych novinkách a ponukách bf - trade Košice, s.r.o. kedykoľvek odvolať; je pritom uzrozumený, že účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany bf - trade Košice, s.r.o. plniť.

 • 8.4. Zákazník čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odseku 8.1. týchto podmienok, a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZoOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu; dovtedy bude bf - trade Košice, s.r.o. jeho osobné údaje blokovať, ak o to zákazník písomne pri odvolaní súhlasu požiada.

 • 8.5. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke https://www.kupelnet.net.

 • 8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZoOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.

 • 8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZoOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 • 8.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZoOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 • 8.9. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZoOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZoOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

   • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZoOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

   • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

   • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

   • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

   • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 • 8.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

 • 8.11. Právo zákazníka podľa odseku 8.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 • 8.12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

1) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

2) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

 • 8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 • 8.14. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

 • 8.15. Ak zákazník uplatní svoje právo:

  • písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,

  • u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 • 8.16. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 • 8.17. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 • 8.18. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 • 8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9., 8.10. 1), 3) až 6) a odseku 8.12. až 8.14. vybaví predávajúci bezplatne.

 • 8.20. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.10. 2) vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 • 8.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.19. a 8.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 • 8.22. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • 8.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.

Adresa : Na Pántoch 18, 83106 Bratislava

Web : http://www.dhl.sk/sk/express.html

Telefón: 18 811

Fax : 02 4342 3720

IČO : 31342876

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka č.: 4400/B.

 

 • 8.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou spoločnosť bf - trade Košice, s.r.o., so sídlom: Textilná 8, Košice 040 12, IČO: 47 228 172, DIČ 2023809458; IČ DPH SK2023809458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32788/V, e-mail: info@kupelnet.net, telefonický kontakt: +421 915 89 89 81.

Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako zákazník vyhlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://www.kupelnet.net.